เราดูแลโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะสาขา

คลีนิกทันตกรรมหมออนวัช-หมอภาวีรัตน์ พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างครบวงจร และครอบคลุมทุกด้านอย่างมีคุณภาพ

ทีมทันตแพทย์เฉพาะสาขา

ทพ. อนวัช ขวัญศิริกุล
ANAWAT KWANSIRIKUL

DDS., MSc.

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ. ภาวีรัตน์ ขวัญศิริกุล
PAWEERAT KWANSIRIKUL

DDS.,  MSc.

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ. รยพัทห์ บัวผัน
RAJAPATH BUAPHAN

DDS., Residency training in Orthodontics

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง)

 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • สมาชิกสามัญสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ทพ. เอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ
EKKARAT KLINKULARB

DDS.,  MSc.

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ. ขวัญเกล้า สายเชื้อ
KWANKLAO SAICHUA

DDS.,  MSc.

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (วิทยาเอนโดดอนต์ ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ. จิราภรณ์ พัฒนศิริมงคล
JEERAPORN PUTTANASIRIMONGKOL

DDS.,  Residency training in Oral and maxillofacial surgery โรงพยาบาลตำรวจ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สริตา เดชสุวรรณ์
SARITA DEJSUVAN

DDS.,  MSc.

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. กรกนก คล่องวาณิชกุล
KORNKANOK KHLONGWANITCHAKUL

DDS., Residency training in Orthodontics
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล